جستجو کردن

Proser Ca

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

کربن آلی (OC) : ۵.۰

کلسیم محلول (CaO) : ۱۲.۵

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر)
زمان اﺳﺘﻔﺎده
کرفس، سبزیجات، گیاهان برگ زینتی، کاهو
۴-۲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ
همزمان با رشد رویشی
غلات
۳-۲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
همراه با علف کش ها
پرورش گل
۴ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ
پس از کاشت
خربزه، هندوانه، فلفل، توت
۴-۲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ
پس از تشکیل میوه
پسته
۴-۲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
همزمان با رشد رویشی
محصولات گلخانهای (گوجه فرنگی، خیار و.. )
۴-۳ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
پس از تشکیل میوه
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

PROSER CA یک کود خاص به منظور افزایش کیفیت و ماندگاری محصول است. کلسیم موجود در این کود به دلیل  عملکرد اسیدهای کربوکسیلیک با وزن مولکولی کم کاملا به گیاه منتقل شده و جذب می شود.

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۵۰۰۱۰

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر