جستجو کردن

GIOVE BIO

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

کربن آلی (OC) : ۲۲

پتاسیم محلول در آب (K2O) : ۴

نیتروژن آلی(N) : ۸

نیتروژن کل(N) : ۸

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر)
ﮐﻮدآﺑﯿﺎری (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر)
دﻓﻌﺎت و روش اﺳﺘﻔﺎده
گوجه فرنگی و دیگر گیاهان باغی فضای باز
۵-۳ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
۷۰-۵۰ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
۳-۲ ﺑﺎر ﻫﺮ ۱۰ روز
محصولات گلخانه ای (گوجه فرنگی، خیار و...)
۰/۵ ﻟﯿﺘﺮ در ﺻﺪ ﻟﯿﺘﺮ
۷۰-۵۰ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
۳-۲ ﺑﺎر ﻫﺮ ۷ روز
درختان میوه (پسته، میوه هستهدار، خرما، مرکبات، کیوی، زیتون، انگور و..)
۵-۳ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
۶۰-۴۰ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
۴-۲ دﻓﻌﻪ از زﻣﺎن رﺷﺪ رویشی
محصولات گلخانهای (گوجه فرنگی، خیار و.. )
۰/۵ ﻟﯿﺘﺮ در ﺻﺪ ﻟﯿﺘﺮ
۷۰-۵۰ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
۳-۲ ﺑﺎر ﻫﺮ ۷ روز
پرورش گل و نهالستان
-
۵۰-۴۰ ﻟﯿﺘﺮدر ﻫﮑﺘﺎر
ﻫﺮ ۷ روز
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

GIOVE BIO  یک فیزیواکتیواتور 100٪ غلیظ گیاهی غنی از اسیدهای آمینه های حاصل از هیدرولیز آنزیمی است. GIOVE BIO به لطف محتوای بالای نیتروژن آلی که به راحتی قابل جذب است، باعث رشد رویشی متعادل می شود. همچنین به دلیل داشتن اسید آمینه های گلیسین و پرولین یک محصول ضد استرس است.

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۱۳۷۷۶

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر