جستجو کردن

Organo Boron

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ : ۶۵

ﺑﻮر ﻣﺤﻠﻮل (B2O3) : ۸

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی
ﻣﺼﺮف در ﺧﺎک
۱۰ ﺗﺎ ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر
ﻣﺮﮐﺒﺎت-اﻧﮕﻮر-ﺳﯿﺐ و ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه
۲۰ ﺗﺎ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر
ﻏﻼت و ذرت
۲۰ ﺗﺎ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
۵ ﺗﺎ ۱۰ درﺻﺪ وزنی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎیﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻮد ﻫﯿﻮﻣﺎت ﺑﻮر:

اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن کلسیم و استحکام دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ- اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎروری و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه در ﮔﺮداﻓﺸﺎنی – ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ریزش ﻣﯿﻮه-ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪشکل ﺷﺪن ﻣﯿﻮه ﻫﺎ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻣﺎت و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮد ﮐﻨﺪ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪه-اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮک آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺎک

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۷۱۰۸۹

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر