جستجو کردن

FEBO BIO

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

روی محلول (Zn) : ۲

مولیبدن محلول (Mo) : ۰.۲

ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺤﻠﻮل (Mn) : ۳.۵

آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل (Fe) : ۴

ﻣﺲ ﻣﺤﻠﻮل (Cu) : ۰.۲

ﺑﻮر ﻣﺤﻠﻮل (B) : ۰.۵

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر)
ﮐﻮدآﺑﯿﺎری (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر)
دﻓﻌﺎت و روش اﺳﺘﻔﺎده
درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه (ﭘﺴﺘﻪ، ﻣﯿﻮه ﻫﺴﺘﻪ دار، ﺧﺮﻣﺎ، ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﮐﯿﻮی)
۲-۳
۵-۱۰
۲-۴ﺑﺎر از زﻣﺎن رﺷﺪ رویشی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺒﻮد
اﻧﮕﻮر
۱-۲
۷-۱۲
۲-۴ﺑﺎر از زﻣﺎن تشکیل میوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺒﻮد
باغبانی و گلها
۱-۲
۴-۶
۱-۳ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ازاﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎء
گیاهان زینتی و سبزیجات
۱-۲
۴-۶
۳-۴ﺑﺎر از زﻣﺎنرﺷﺪ رویشی
غلات (گندم، برنج، ذرت و ... )
۲-۳
۴-۶
۱-۲ﺑﺎر از ﭘﻨﺠﻪ زنیﺑﻪ ﺑﻌﺪ
محصولات گلخانهای (گوجه فرنگی، خیار و.. )
۲-۳
۴-۶
۱-۳ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎء
محصولات زراعی (سیبزمینی، چغندرقند و...)
۲-۳
۴-۱۰
۱-۳ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ۳ﺗﺎ ۴ﺑﺮگی
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

FEBO BIO  کنسانتره ای از عناصر ریزمغذی کمپلکس شده با لیگنوسولفونات است. این کود را می توان در طول چرخه تولید استفاده کرد. این کود جذب نیتروژن را بهبود می بخشد و به لطف وجود مولیبدن، اندازه، کیفیت و ماندگاری میوه را افزایش می دهد. همچنین مصرف FEBO BIO در پس از برداشت برای بازیابی ذخایر مواد مغذی توصیه می شود.

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۷۳۰۰۵

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر