جستجو کردن

Amino Acid

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

ﻧﯿﺘﺮوژن آﻟﯽ (ON) : ۱۸

آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ آزاد : ۲۸

آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ کل : ۳۲

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر)
ﺻﯿﻔﯽ کاری و کاﺷﺖ اﻧﻮاع سبزیجات
۱-۴
ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ
۲
درﺧﺘﺎنﻣﺜﻤﺮ
۲-۳
ﻧﺸﺎ کاری و ﺗﮑﺜﯿﺮ
۱-۲
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

ﻣﺰاﯾﺎی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ:

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪگی ﻣﺤﺼﻮل- اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه در هنگام ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ-اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ – ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ایمنی ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﻪ زنی-اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۳۳۱۴۱

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر