جستجو کردن

MC Biofert

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

ﻧﯿﺘﺮوژن کل (N) : ۴/۲۳

ﻧﯿﺘﺮوژن آﻟﯽ (ON) : ۳/۶۹

نیتروژن آمونیومی(N-NH4) : ۰/۹۱

فسفر قابل استفاده (P2O5) : ۰/۴۶

کلسیم محلول (Ca) : ۰/۱۲

گوگرد محلول (SO3) : ۰/۳۲

پتاسیم کل (K2O) : ۰/۱۱

آمینو اسید کل : ۱۶/۳۷

آمینواسید آزاد : ۱۱/۴۹

کربن آلی(OC) : ۱۳/۳۱

ماده آلی (OM) : ۲۲/۸۹

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

کود آبیاری
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی
به عنوان حامل علف کش
۴-۶ لیتر در هکتار بسته به نوع محصول
۲۰۰-۴۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر
۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Biofert: افزایش سرعت رسیدگی محصول- افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی – افزایش جذب عناصر غذایی – تقویت سیستم ایمنی گیاه – افزایش جوانه زنی- افزایش کمی و کیفی محصول- افزایش اثر علف کش­ها

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۳۱۸۲۰

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر