جستجو کردن

کمپوست پویا و بهساز

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

کمپوست پویا

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن آلی (N) : ۴

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده (P2O5) : ۲

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب (K2O) : ۲.۵

ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ (OC) : ۴۹

ﻣﺎده آﻟﯽ (OM) : ۲۲

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی
ﺻﯿﻔﯽ کاری و کاﺷﺖ اﻧﻮاع سبزیجات
۴ ﺗﺎ ۸ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
درﺧﺘﺎن ۲ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻟﻪ
۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ
درﺧﺘﺎنﻣﺜﻤﺮ
۲۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﺸﺎ کاری و ﺗﮑﺜﯿﺮ
۲۵ ﺗﺎ ۷۵ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺸﺎء
ﭘﺴﺘﻪ
۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

کمپوست بهساز

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن آلی (N) : ۱.۹۲

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده (P2O5) : ۱

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب (K2O) : ۲.۳۶

ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ (OC) : ۲۱

ﻣﺎده آﻟﯽ (OM) : ۳۶

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی
ﺻﯿﻔﯽ کاری و کاﺷﺖ اﻧﻮاع سبزیجات
۴ ﺗﺎ ۸ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
درﺧﺘﺎن ۲ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻟﻪ
۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ
درﺧﺘﺎنﻣﺜﻤﺮ
۲۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﺸﺎ کاری و ﺗﮑﺜﯿﺮ
۲۵ ﺗﺎ ۷۵ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺸﺎء
ﭘﺴﺘﻪ
۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر

عکس محصول

معرفــــــی:

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ:

ﮐﻮدی کاﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ، بهداشتی، ﺑﺪون ﺑﻮ و ﺳﺎزگار ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زیست- ﻋﺎری از ﺑﺬر ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺧﺎک – ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ- دارای ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﺎده آﻟﯽ ﺑﺎﻻ – ﮐﻤﮏ ﺑﻪ تثبیت pH ﺧﺎک و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ درون ﺧﺎک – اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺑﺸﻮﯾﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺧﺎک – ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎک- ﺗﺪاوم گلدهی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن زینتی

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی(پویا): ۸۸۵۲۹

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی(بهساز): ۷۶۰۷۴

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر